خشونت خانگی چیست ؟؟

خشونت خانگی چیست ؟

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودن ذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا و مامان رو بوسیدم و سرسفره نشستم… چه خوب بود که بابا مثلِ دیروز اخم نکرده بود و میخندید,برام جوک تعریف میکرد و قلقلکم میداد…

خشونت خانگی چیست ؟ Read More »