No Image Found

تمرین های وستیبولار

کودک بر دست‌ها و زانوها بنشيند طوري كه باسن خود را بر کف پاها قرار دهد. توپی به طرف �...