No Image Found

ناتوانی هوشی

کمبود وزن شدید کودک( وزن کمتر از ۵/۱ کیلوگرم در بدو تولد) بزرگی و کوچکی دور سر( دورسر ...