No Image Found

اضطراب اجتماعی

پریسا میخواهد از دانشگاه انصراف بدهد او همواره ترس از سخنرانی کردن در حضور افراد ر�...