مغز کودک در پنج سال اول زندگی توانمندی زایش سلولهای عصبی را دارد روان شناسان معتقدند در این سن رشد شخصیت فرد شکل میگیرد . بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است .اغلب والدین در این سن درگیر ارضا نیازهای جسمانی کودک میشوند تا او را رشد دهند .توجه به نیازهای اجتماعی ،عاطفی،شخصیتی و هوشی کودک میتواند پایه گذار شخصیت سالم با بهداشت روانی بالا برای فرد ،باشد.

ادامه مطالب مرتبط با تشخیص یا درمان کودکان