No Image Found

درباره گروه درمانی بدانیم

گروه درمانی مانند روان درمانی انفرادی است ، با این تفاوت که درمانگر، به جای تمرکز ب...