آیا کمرویی نشان دهنده اضطراب است؟

کمرویی نشاندهنده ی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است با وجودی که تمام کودکان ممکن است در بعضی مواقع دچار کمرویی […]