No Image Found

ناتوانی هوشی

شناسایی وضع هوشی در دوران نوزادی و کودکی زمانی که یک  نوزاد به دنیا می آید،الگوهای...