آیا باید سایت های بد کامپیوتر را برای نوجوانان ببندیم؟

اغلب والدین نگران نوجوانان خود هستند آنها دغدغه این موضوع را دارند که نوجوان آنها در اینترنت به مطالبی برخورد […]