پوستر اختلال یکپارچگی حسی

مشکلات احتمالی اختلال یکپارچگی حسی

اختلال یکپارچگی حسی یکی از اختلالات رایج کودکان است که والدین باید نسبت به نشانه‌های آن حساس باشند. پوستر ذیل با توجه به تجربه تخصصیانتخاب موثر ایجاد گردیده است.