عوامل احساس گناه در کودک

  احساس گناه یکی از عناصر جدانشدنی در پرورش وجدان است . احساس گناه در کودک یعنی اینکه من بد هستم و دیگران […]