آزمون واینلند  یک آزمون رشد اجتماعی است. این پرسشنامه شامل ۱۱۱ سوال می باشد که با هدف سنجش رشد اجتماعی طراحی شده است و  هشت  حیطه را مورد ارزیابی قرار می دهد . نمرات این حیطه به روان شناسان کمک میکند تا بتوانند پرتکل آموزشی خود را طراحی کنند. هشت حیطه مورد ارزیابی شامل خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود راهبری، اشتغال، ارتباطات، اجتماعی شدن و تحرک. این ابزار در سال ۱۳۵۷ توسط محمدنقی براهنی و همکاران به فارسی ترجمه و هنجار شده است؛ که به نظر می رسد با دگرگونی فن آوری و بوجود آمدن برخی مهارت ها نیاز به بازنگری آن ضرورت دارد.

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات تست مذکور را انجام داده و با انتخاب نو در خصوص مرکز مشاوره مسیر آرامش را انتخاب نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.