صفحه ورود به وب سایت انتخاب موثر

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج

این پرسشنامه جهت سنجش مشکلات کارکردهای اجرایی، کارکرد سازماندهی، کارکرد تصمیم گیری- برنامه ریزی و کارکرد بازداری (نابازداری) تدوین شده است.