آزمون توجه و تمرکز، بیش فعالی و نقص توجه

آزمون توجه و تمرکز

 آزمون توجه و تمرکز، بیش فعالی و نقص توجه

آزمون بررسی یکپارچه عملکرد دیداری و شنیداری

این آزمون یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد.
این آزمون  بر مبنای راهنمای نشخیصی و آماری اختلالات روانی  گرد آوری شده است  که بر روی افراد ۶ سال به بالا و بزرگسالان قابل اجرا می باشد.

مزایای استفاده از آزمون

این آزمون به درمانگر در تشخیص دقیق کمک می کند و انواع عدم دقت بینایی و شنوایی،تکانشی بودن را اندازه گیری میکند این آزمون به والدین  و معلمین میکند تا به مشکلات کودک و دانش آموز خود واقف شوند. برای مثال  مشخص میکند کودکدر یادگیری از طریق بینایی مشکل دارد و یا شنوایی.و بهترین سبک از نتایج این آزمون میتوان برای فعالیت های پژوهشی استفاده کرد.بدلیل برخورداری از ثبات بالای آزمون- آارزیابی  مجدد به درمانگر کمک می کند تا اثر درمان را بررسی کند.

این آزمون پنج مقوله اصلی توجه را اندازه گیری می کند که عبارتند از:

  • توجه متمرکز Focused Attention
  • توجه مداوم  Sustained Attention
  • توجه انتخابی  Selective Attention
  • توجه متناوب Alternating Attention

توجه تقسیم شده یا Divided Attention 

بعد از اجرای تست در صورت وجود مشکلات توجه میتوان برای دانش آموز پروتکل درمانی تدوین کرد و با آزمون مجدد، اثربخشی  درمان را بررسی نمود.

 

درمان بدون عوارض