پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کولیج

این پرسشنامه جهت سنجش مشکلات کارکردهای اجرایی، کارکرد سازماندهی، کارکرد تصمیم گیری- برنامه ریزی و کارکرد بازداری (نابازداری) تدوین شده است.

  • هیچوقت (نمره صفر): در مورد من کاملا اشتباه است.
  • گاهی اوقات (نمره یک) : در مورد من چندان درست نیست و فقط گاهی اوقات اتفاق میفتد.
  • معمولا (نمره دو) : در مورد من تقریبا درست است.
  • همیشه (نمره سه) : در مورد من کاملا درست است.

[totalpoll id=”3008″]