فعالیت های مرتبط به مغز و اعصاب

بهبود نقشه مغزی

نقشه مغزی QEEG : نقشه مغزی یا QEEG عملکرد مغز توسط ثبت امواج مغزی نشان می دهد. تشخیص نقص توجه و بیش فعالی، تشنج، مشکالت یادگیری، اضطراب و افسردگی، مشکالت خواب، جراحات مغزی و احتمال ابتال به مشکالت حافظه و آلزایمر توسط نقشه مغزی امکان پذیر می باشد. انجام نقشه مغزی برای سالمندانی که عالیم و نشانه های کندشدن حافظه دارند و یا ابتدای شروع آلزایمر هستند توصیه می شود. گاهی نشانگان کند شدن حافظه به دلیل مبتال شدن به افسردگی و اختالالت خلقی می باشد. انجام نقشه مغزی می تواند مبتال شدن به افسردگی یا آلزایمر را تشخیص دهد و بنابراین راهکارهای درمانی بهتری برای فرد صورت گیرد تا از پیشرفت بیماری جلوگیری شود.

بهبود نقشه مغزی
بهبود با نقشه مغزی

نوروفیدبک Neurofeedback : نوروفیدبک روشی برای بهبود و تقویت فعالیت مغز می باشد. فعالیت مغز ممکن است بنا به دالیل مختلفی از حالت تنظیم شدگی خارج شود و باعث بوجود آمدن نشانه هایی مثل عدم تمرکز و توجه، بیش فعالی، مشکالت یادگیری، ترس و اضطراب و افسردگی، وزوز گوش، پنیک، سردرد های میگرنی، مشکالت شناختی و حافظه و … شود. در این حالت نوروفیدبک مثل آیننه ای عمل می کند که شخص خودش بتواند به کمک این دستگاه نواحی از مغز را که فعالیت بیشتر یا کمتر از معمول دارد را تنظیم کند. نوروفیدبک همچنین برای افرادی که بدون هیچ مشکلی قصد تقویت توانایی های مغزی خود دارند کمک کننده باشد. باید یادآور شد که نوروفیدبک عارضه جانبی خاصی ندارد.

تحریک مغزی tDCS : تحریک مغزی روشی است که از طریق پدهای مخصوص، جریان الکتریکی ضعیفی به نواحی خاص مغز وارد می شود و می تواند بر اساس مشکل مورد نظر و اهداف درمانی، باعث افزایش یا کاهش فعالیت نورون های مغزی شود. از این روش می توان در درمان مشکالت خلقی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکالت یادگیری، مشکالت شناختی مثل نقص حافظه و کندذهنی و همچنین مشکالت حرکتی و … استفاده کرد. تحریک مغزی همچنین می تواند به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمان هایی مثل نوروفیدبک و روان درمانی و مشاوره هم به کار رود. تحریک مغزی به دلیل هزینه پایین و نداشتن عوارض جانبی بسیار پرکاربرد می باشد.

توانمندسازی شناختی Enhancement Cognitive : بر اساس تحقیقات جدید که بر روی سالمندان انجام شده است، نتایج نشان داده که مغز در صورت درگیر شدن در فعالیت های هدفمند مثل گیم های شناختی، تحریک مغزی و فعالیت های هدفمند، توان ترمیم و بهبود ارتباطات نورونی را دارد. یکی از کاربرد های اصلی توانمندسازی شناختی تقویت توانایی های شناختی سالمندان از جمله حافظه می باشد. حافظه در سالمندان ممکن است بصورت طبیعی بتدریج ضعیف تر شود؛ همچنین به دلیل احتمال بیشتر ابتال سالمندان به بیماری های تخریب کننده حافظه مثل آلزایمر، انجام فعالیت های پیشگیرانه به مقدار زیادی می تواند موثر واقع شود.