روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰تا ۵ساله

۰تا۶ماهگی:
۱ کودک به صدا پاسخ میدهد.
۲ کودک ب بازی صوتی پاسخ میدهد.
۳کودک پنج صدای مختلف تولید میکند.

۶تا ۱۲ماهگی:
۴کودک از صداها تقلید میکند.
۵کودک به حرکات پاسخ میدهد.
۶کودک برای ارتباط از صداها و حرکات استفاده میکند.

۱۲تا ۱۸ماهگی:
۷کودک اجزای بدن را با یادآوری تمیز میدهد.
۸کودک اشیاء معمولی را با یادآوری تمیز میدهد.
۹کوکدک صدای حیوانات یا ماشین تولید میکند.
۱۰ کودک دستورهای ساده را دنبال میکند.

۱۸تا ۲۴ماهگی:
۱۱کودک ب نوبه ی خود ب سوالها پاسخ میدهد.
۱۲کودک از حداقل ۳۰کلمه استفاده میکند.
۱۳کودک فعالیتها را در تصویرها تمیز میدهد.
۱۴کودک خصوصیات تصاویر را تمیز میدهد.
۱۵کودک دانش مربوط به استقرار را به نمایش میگذارد.
۱۶کودک اشیا را بر اساس کاربرد آنها تمیز میدهد.
۱۷کودک ب سوالاتی ک پاسخ بله و خیر دارد جواب میدهد.
۱۸ کودک از دو کلمه اسم و صفت استفاده میکند.
۱۹ کودک ار دو کلمه اسم و مالکیت استفاده میکند.
۲۰ کودک از دو کلمه اسم و مالکیت استفاده میکند.
۲۱ کودک از دو کلمه اسم و فعل استفاده میکند.

۲۴تا۳۶ ماهگی:
۲۲کوک فعل زمان استمراری،من،او،آنها،هست و هستند را به کار میبرد.
۲۳کودک در جمله های سه تا هفت کلمه ای از این،آن،اینها و آنها استفاده میکند.
۲۴کودک از عبارتهای مثبت و منفی استفاده میکند.

۳۶تا ۴۸ماهگی:
۲۵کودک در خواندن سرودها کلمه ها را با حرکات پیوند میدهد.
۲۶ کودک اندازه هارا باهم مقایسه میکند.
۲۷کودک متضادهارا تمیز میدهد.
۲۸ کودک از خواهش میکنم و تشکر میکنم استفاده میکند.
۲۹کودک سه درخواست مربوط بهم را دنبال میکند.

۴۸تا۶۰ ماهگی:
۳۰کودک با استفاده از حرکات،تجلبات چهره و حالت بدنی،داستانها و وقایع را به نمایش در می اورد.
۳۱کودک تفاوت و شباهت را تمیز میدهد.
۳۲کودک سه ویژگی را توضیح میدهد.
۳۳کودک در گفت و گوها شرکت میکند

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.تخصص ما روانشناسی کودک و نوجوان است.درخواست مشاوره