خشونت خانگی چیست ؟؟

روانشناسی کودک و نوجوان انتخاب موثر

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودن
ذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا و مامان رو بوسیدم و سرسفره نشستم…
چه خوب بود که بابا مثلِ دیروز اخم نکرده بود و میخندید,برام جوک تعریف میکرد و قلقلکم میداد…
داشتیم صبحانه میخوردیم که یهو  زنگ خونه به صدا دراومد, بابا دمِ در رفت و درو باز کرد,انگار صاحب خونه مون بود (همون کسی که هرماه بابا بهش پول میده تا بزاره ما توی این خونه زندگی کنیم), چن دقیقه که گذشت صدای دادِ بابا بلند شد…من با ترس خودمو توی بغلِ مامان قایم کردم…صدای قلب مامان هم بلندتر شده بود…
بابا درِ خونه رو محکم بست و با اخمایِ درهم رفته جلو اومد..
دستشو بالا برد و محکم زد به صورت مامان…
اشکهای مامان روی صورتش جاری شد…
مامان بهم گفت زود برو توی اتاق…بلند شدم که برم…اما اونقد ترسیده بودم که موقع دویدن افتادم روی زمین,
بابا بهم گفت دست و پا چلفتیِ بی خاصیت…و بازومو کشید و منو محکم هل داد سمتِ مبل… درد تمام تنتمو گرفته بود…اونقد هق هق زدم که نفسم بالا نمیومد…با جیغ, مامانمو صدا زدم تا بیاد پیشم…مامان از جاش بلند شد و سریع اومد طرفم تا بغلم کنه اما بابا اونو گرفت و چسبوند به دیوار…بعد گلوی مامانو با دستاش محکم فشار داد..سرمو توی مبل فرو کردم تا صورتِ کبود مامانو نبینم…
بابا مدام میگفت خستم کردی…میکشمت…چقد اجاره خونه بدم من…چقدر پولِ شکمِ تو و بچهاتو بدم…چرا نمیمیری من راحت شم…مفت خور!!
بلند شدم و دویدم سمتِ بابا…با مشت به کمرش میزدم تا مامانو ول کنه…اما اثری نداشت…
چون اینبار هم بابا برنده شد و مامان بی حال و بی جون افتاد روی زمین…
بابا کتش رو برداشت و درو به هم کوبید و از خونه بیرون رفت….
مامانم نمیتونست خوب نفس بکشه و نفس هاش صدای خس خس میداد…
خودمو با گریه انداختم توی بغلش..
مامان دستای سردشو بالا آورد و گذاشت روی سرم…
با لبهای خونی لبخندِ بی جونی به من زد و گفت درست میشه دخترم گریه نکن…
من اون موقع از تهِ دلم آرزو کردم که ای کاش…
دیگه هیچوقت بابا به خونه برنگرده….

شما میتوانید در بزرگترین مرکز مشاوره شرق تهران با بهترین امکانات خدمات روانشناسی خود را با انتخاب نو و با کیفیتی مناسب دریافت نمایید.همکاران ما در این مرکز روانشناسی پاسخگوی تمامی نیاز های شما دوستان هستند.تخصص ما روانشناسی کودک و نوجوان است.درخواست مشاوره