برنامه تلویزیونی هزار راه نرفته با حضور دکتر فرزاد آصفی فر- قسمت ۷۳

برنامه تولیزیونی هزار راه نرفته با حضور دکتر فرزاد آصفی فر- قسمت ۷۳

پدر و مادر ناآگاه چه فرزندانی را وارد جامعه میکنند؟

رابطه ی والدین با کودک مثل رابطه‌خورشید بازمین است این فاصله نه باید انقدر کم باشد که بسوزاند ونه انقدر […]

خشونت خانگی چیست ؟؟

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودنذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا […]