تمرین‌های تحریکات وستیبولار

تمرین‌های تحریکات وستیبولار می‌توانید از بازی‌های زیر برای کمک به سیستم وستیبولار فرزندتان استفاده کنید. توجه داشته باشید: ۱٫ استفاده […]

خشونت خانگی چیست ؟؟

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودنذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا […]

آیا باید سایت های بد کامپیوتر را برای نوجوانان ببندیم؟

اغلب والدین نگران نوجوانان خود هستند آنها دغدغه این موضوع را دارند که نوجوان آنها در اینترنت به مطالبی برخورد […]

آیا کمرویی نشان دهنده اضطراب است؟

کمرویی نشاندهنده ی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است با وجودی که تمام کودکان ممکن است در بعضی مواقع دچار کمرویی […]