نوروتراپی و روش های تقویت حافظه کودک

نوروتراپی مجموعه ای از روش های درمانی نوروفیزولوژیک مبتنی بر تکنیک های اصلاح عملکرد مغز است. این تکنیک ها شامل […]

پدر و مادر ناآگاه چه فرزندانی را وارد جامعه میکنند؟

رابطه ی والدین با کودک مثل رابطه‌خورشید بازمین است این فاصله نه باید انقدر کم باشد که بسوزاند ونه انقدر […]

روش ارزیابی مهارتهای زبانی در کودکان ۰تا ۵ساله

۰تا۶ماهگی:۱ کودک به صدا پاسخ میدهد.۲ کودک ب بازی صوتی پاسخ میدهد.۳کودک پنج صدای مختلف تولید میکند. ۶تا ۱۲ماهگی:۴کودک از […]

خشونت خانگی چیست ؟؟

صبح که بیدار شدم,بابا و مامان با خوشحالی مشغول اماده کردنِ صبحانه بودنذوق کردم و از اتاق پریدم بیرون…صورت بابا […]

آیا کمرویی نشان دهنده اضطراب است؟

کمرویی نشاندهنده ی اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است با وجودی که تمام کودکان ممکن است در بعضی مواقع دچار کمرویی […]